BIL Logo This collection includes 1741 single neuron full morphology reconstructions from the journal article “Morphological diversity of single neurons in molecularly defined cell types.

[ DOI: https://doi.org/10.35077/g.25 ]

 

Dataset Citation:
Peng, Hanchuan, Xie, Peng, Liu, Lijuan, Kuang, Xiuli, Wang, Yimin, Qu, Lei, Gong, Hui, Jiang, Shengdian, Li, Anan, Xiangning Li , Zongcai Ruan , Ding, Liya, Chen, Chao, Mengya Chen , Daigle, Tanya L., Dalley, Rachel, Zhangcan Ding , Yanjun Duan , Feiner, Aaron, He, Ping, Hill, Chris, Hirokawa, Karla E., Guodong Hong , Huang, Lei, Kebede, Sara, Kuo, Hsien-Chi, Larsen, Rachael, Lesnar, Phil, Longfei Li, Li, Qi, Li, Yaoyao, Yuanyuan Li , Liu, An, Lu, Donghuan, Mok, Stephanie, Maitham Naeemi , Ng, Lydia, Nguyen, Thuc Nghi, Ouyang, Qiang, Jintao Pan , Shen, Elise, Yuanyuan Song , Tasic, Bosiljka, Veldman, Matthew B., Wan, Wan, Wang, Peng, Wang, Quanxin, Wang, Tao, Yaping Wang , Xiong, Feng, Xiong, Wei, Xu, Wenjie, Yao, Zizhen, Ye, Min, Yin, Lulu, Yu, Yang, Yuan, Jia, Yuan, Jing, Zhixi Yun , Shaoqun Zeng , Shichen Zhang , Sujun Zhao , Zijun Zhao , Zhou, Zhi, Z. Josh Huang, Esposito, Luke, Hawrylycz, Michael J., Sorensen, Staci A., X. William Yang , Yefeng Zheng , Zhongze Gu , Xie, Wei, Koch, Christof, Qingming Luo , Harris, Julie A., Wang, Yun, Zeng, Hongkui. (2021). This collection includes 1741 single neuron full morphology reconstructions from the journal article “Morphological diversity of single neurons in molecularly defined cell types.. [ Collection / Dataset ]. Brain Image Library. https://doi.org/10.35077/g.25

 

Abstract:
This collection includes 1741 single neuron full morphology reconstructions from the journal article “Morphological diversity of single neurons in molecularly defined cell types.” Reconstructions are generated from a large set of sparsely labeled brains imaged with a high-resolution, whole-brain, fluorescence micro-optical sectioning tomography (fMOST) system. Each cell has two swc files; "original": reconstructions generated using Vaa3D, and "registered": original reconstructions registered into the Allen Mouse Brain Common Coordinate Framework by our collaborators using a combination of automated and user-guided methods.

 

Funding:
National Institutes of Health None None

 

Contributors:
Peng, Hanchuan (ProjectLeader) SEU-ALLEN Joint Center, Institute for Brain and Intelligence, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, China
Xie, Peng (ProjectMember) SEU-ALLEN Joint Center, Institute for Brain and Intelligence, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, China
Liu, Lijuan (ProjectMember) SEU-ALLEN Joint Center, Institute for Brain and Intelligence, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, China
Kuang, Xiuli (ProjectMember) School of Optometry and Ophthalmology, Wenzhou Medical University, Wenzhou, Zhejiang, China
Wang, Yimin (ProjectMember) School of Computer Engineering and Science, Shanghai University, Shanghai, China
Qu, Lei (ProjectMember) Anhui University, Hefei, Anhui, China
Gong, Hui (ProjectMember) Huazhong University of Science and Technology
Jiang, Shengdian (ProjectMember) SEU-ALLEN Joint Center, Institute for Brain and Intelligence, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, China
Li, Anan (ProjectMember) Huazhong University of Science and Technology
Zongcai Ruan (ProjectMember) SEU-ALLEN Joint Center, Institute for Brain and Intelligence, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, China
Ding, Liya (ProjectMember) SEU-ALLEN Joint Center, Institute for Brain and Intelligence, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, China
Chen, Chao (ProjectMember) School of Optometry and Ophthalmology, Wenzhou Medical University, Wenzhou, Zhejiang, China
Mengya Chen (ProjectMember) School of Computer Engineering and Science, Shanghai University, Shanghai, China
Daigle, Tanya L. (ProjectMember) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
Dalley, Rachel (ProjectMember) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
Zhangcan Ding (ProjectMember) Bournemouth University, Wallisdown, Poole, UK
Yuan, Jing (ProjectMember) Huazhong University of Science and Technology
Yanjun Duan (ProjectMember) SEU-ALLEN Joint Center, Institute for Brain and Intelligence, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, China
Feiner, Aaron (ProjectMember) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
He, Ping (ProjectMember) School of Computer Engineering and Science, Shanghai University, Shanghai, China
Hill, Chris (ProjectMember) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
Hirokawa, Karla E. (ProjectMember) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
Guodong Hong (ProjectMember) SEU-ALLEN Joint Center, Institute for Brain and Intelligence, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, China
Huang, Lei (ProjectMember) SEU-ALLEN Joint Center, Institute for Brain and Intelligence, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, China
Kebede, Sara (ProjectMember) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
Kuo, Hsien-Chi (ProjectMember) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
Larsen, Rachael (ProjectMember) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
Lesnar, Phil (ProjectMember) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
Longfei Li (ProjectMember) Anhui University, Hefei, Anhui, China
Li, Qi (ProjectMember) School of Computer Engineering and Science, Shanghai University, Shanghai, China
Xiangning Li (ProjectMember) Huazhong University of Science and Technology
Li, Yaoyao (ProjectMember) School of Optometry and Ophthalmology, Wenzhou Medical University, Wenzhou, Zhejiang, China
Yuanyuan Li (ProjectMember) Anhui University, Hefei, Anhui, China
Liu, An (ProjectMember) SEU-ALLEN Joint Center, Institute for Brain and Intelligence, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, China
Lu, Donghuan (ProjectMember) Tencent Jarvis Lab, Shenzhen, Guangdong, China
Mok, Stephanie (ProjectManager) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
Maitham Naeemi (ProjectMember) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
Ng, Lydia (ProjectMember) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
Nguyen, Thuc Nghi (ProjectMember) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
Ouyang, Qiang (ProjectMember) SEU-ALLEN Joint Center, Institute for Brain and Intelligence, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, China
Jintao Pan (ProjectMember) SEU-ALLEN Joint Center, Institute for Brain and Intelligence, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, China
Shen, Elise (ProjectMember) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
Yuanyuan Song (ProjectMember) SEU-ALLEN Joint Center, Institute for Brain and Intelligence, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, China
Sunkin, Susan M. (ProjectManager) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
Tasic, Bosiljka (ProjectMember) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
Veldman, Matthew B. (ProjectMember) University of California, Los Angeles
Wakeman, Wayne (DataCurator) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
Wan, Wan (ProjectMember) Anhui University, Hefei, Anhui, China
Wang, Peng (ProjectMember) School of Computer Engineering and Science, Shanghai University, Shanghai, China
Wang, Quanxin (ProjectMember) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
Wang, Tao (ProjectMember) Anhui University, Hefei, Anhui, China
Yaping Wang (ProjectMember) SEU-ALLEN Joint Center, Institute for Brain and Intelligence, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, China
Xiong, Feng (ProjectMember) SEU-ALLEN Joint Center, Institute for Brain and Intelligence, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, China
Xiong, Wei (ProjectMember) School of Optometry and Ophthalmology, Wenzhou Medical University, Wenzhou, Zhejiang, China
Xu, Wenjie (ProjectMember) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
Yao, Zizhen (ProjectMember) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
Ye, Min (ProjectMember) School of Optometry and Ophthalmology, Wenzhou Medical University, Wenzhou, Zhejiang, China
Yin, Lulu (ProjectMember) SEU-ALLEN Joint Center, Institute for Brain and Intelligence, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, China
Yu, Yang (ProjectMember) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
Yuan, Jia (ProjectMember) SEU-ALLEN Joint Center, Institute for Brain and Intelligence, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, China
Zhixi Yun (ProjectMember) SEU-ALLEN Joint Center, Institute for Brain and Intelligence, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, China
Shaoqun Zeng (ProjectMember) Huazhong University of Science and Technology
Shichen Zhang (ProjectMember) SEU-ALLEN Joint Center, Institute for Brain and Intelligence, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, China
Sujun Zhao (ProjectMember) SEU-ALLEN Joint Center, Institute for Brain and Intelligence, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, China
Zijun Zhao (ProjectMember) SEU-ALLEN Joint Center, Institute for Brain and Intelligence, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, China
Zhou, Zhi (ProjectMember) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
Z. Josh Huang (ProjectMember) Duke University School of Medicine
Esposito, Luke (ProjectMember) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
Hawrylycz, Michael J. (ProjectMember) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
Sorensen, Staci A. (ProjectMember) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
X. William Yang (ProjectMember) University of California, Los Angeles
Yefeng Zheng (ProjectMember) 8Tencent Jarvis Lab, Shenzhen, Guangdong, China
Zhongze Gu (ProjectMember) SEU-ALLEN Joint Center, Institute for Brain and Intelligence, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, China
Xie, Wei (ProjectMember) SEU-ALLEN Joint Center, Institute for Brain and Intelligence, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, China
Koch, Christof (ProjectMember) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
Qingming Luo (ProjectMember) Huazhong University of Science and Technology
Harris, Julie A. (ProjectMember) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
Wang, Yun (ProjectMember) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109
Zeng, Hongkui (ProjectLeader) Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA, 98109

 

Related Identifiers:
IsObsoletedBy [ DOI : https://doi.org/10.35077/g.73 ];